برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد

برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد

بررسی نئوتکتونیکی شهر بجنورد
برآورد لرزه زایی شهر بجنورد
بررسی لرزه زمین ساختی شهر بجنورد
قابلیتهای تکتونیکی شهر بجنورد
قابلیتهای مخاطره شناسی شهر بجنورد
برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد
دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته جغرافیا

برآورد لرزه زایی و بررسی نئو تکتونیکی و لرزه زمین ساختی شهر بجنورد

*قابل استفاده برای رشته های مدیریت شهری،عمران و زمین شناسی

 

چکیده:

در این پایان نامه،به قابلیت های مورفوتکتونیکی و مخاطره شناسی شهر بجنورد پرداخته است . ضمن تشریح تکامل تکتونکی ایران ، تحولات ساختاری و ساختمانی کپه داغ و ویژگیهای هندسی  چین ها در پیرامون حوضه و سر انجام به حوضه مورد مطالعه توجه شده است ، گسلها و انواع آن در حوضه مورد بررسی؛و با توجه به تأثیر تکتونیک در شکل زایی حوضه و شهر  ، نتایجی بدست آمده است زلزله های احتمالی در دوره بازگشتها و ضرایب آن محاسبه ، پتانسیل لرزه زایی برخی گسلهای فعال پیرامون حوضه تعیین گردید . 

 

بخش شمالی بجنورد جزء پهنه ساختاری كپه‌داغ (اشتوكلین1968)  می‌باشد. از سرگذشت زمین‌شناسی پیش از لیاس پهنه كپه‌داغ در محدودة شمال بجنورد گزارشی در دست نیست. شاید توالی رسوبی رخنمون یافته در ناحیة آق‌دربند،پی‌سنگ سازند‌های كپه‌داغ باشد. سیر تحولات زمین‌شناسی در بخش جنوبی بجنورد از اوایل كامبرین قابل پیگیری است. بدینسان كه بخش مذكور دنباله فلات ایران مركزی بوده و دریای كم ژرفا برآن چیرگی داشته است  و نهشته‌های بجا مانده كه بیشتر شامل شیل‌های رسی تا ماسه‌ای، دلومیت، آهك‌های صدف‌دار ویا ماسه‌سنگ می‌باشند بیانگر کم ‌ژرفایی و شرایط آب و هوایی نسبتاً گرم این حوزه رسوبی است.

 

 رسوبهای یاد شده در پالئوزوئیك زیرین به جای گذارده شده و هم‌ارز سازندهای باروت، میلا و رسوبهای اوردویسن می‌باشد. دریای یاد شده برای روزگاری دراز از این پهنه رخت بر می‌بندد و این پسروی را باتوجه به سنگهای آتش‌فشانی نوع‌ آندزیت تا بازالت به قدمت اردویسین میانی، شاید بتوان به پیامد مرحله خشكیزایی هم ارز كوهزایی كالدونین نسبت داده بدینسان نیمه جنوبی در سیلورین بالایی تا دونین زیرین از آب بیرون آمده ولی متحمل چین‌خوردگی نمی‌گردد زیرا نهشته‌های ماسه‌سنگی سازند پادها و به‌دنبال آن آهكها و شیل‌های معادل سازند خوش‌ییلاق و یا بهرام بطور هم‌شیب نهشته‌های اوردوسین را می‌پوشانند. در اوایل ژوراسیك دریای واحد، هر دو منطقه  شمال و جنوب بجنورد را در بر می‌گیرد و رسوبات این دریا در منطقه جنوبی به‌صورت ناپیوسته و با پایه كنگلومرایی بر روی نهشته‌های كهن‌تر به سن دونین بالایی می‌نشینند. ولی از چگونگی وابستگی نهشته‌های ژوراسیك یا رسوبهای قدیمی در نیمه شمالی منطقه گزارشی ارائه نشده‌است. پی‌سنگ منطقه كپه‌داغ را صفحه توران تشكیل می‌دهد و پهنه بینالود مانند پهنه ایران مركزی دارای پی‌سنگ اپی‌بایكالین می‌باشد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

نئوتکتونیکی

برآورد لرزه زایی

لرزه زمین ساختی

 

 

 

فهرست مطالب

6 – قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد 5

1 تکامل تکتونیکی 5

1-1 تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد 5

شکل 1 گسترش دریا در شمال شرقی ایران وکشور های همسایه، طی کربونیفر میانی و فوقانی (درویش‌زاده،1370ص61) 7

2 گسله ها ویژگیهای آن درحوضه بجنورد 8

2-1 انواع گسله ها 8

تقسیم بندی گسله های شیب لغز 8

2-گسله معکوس 8

2-2 گسلش (گسل خوردگی): 9

2-3 گسله های فشارشی 9

شکل 2  نمایی از گسل راندگی کاکلی در کنار تاقدیس کاکلی در شمال روستای بیک (نگاه به سمت شمال) 10

گسل كوه سالوك: (نابیا) 10

شکل 3  گسل نابیا (نگاه از گردنه اسدلی شرق به غرب ) 11

گسل راندگی سرچشمه: 11

شكل4  گسل راندگی و تاقدیس سرچشمه در شمال روستای سرچشمه (نگاه به سمت شمال) 11

گسل راندگی سیساب: 12

شکل 5  نمایی از راندگی سیساب در شرق روستای سیساب (نگاه به سمت شرق) 12

مجموعه راندگی شمال توپكانلو: 12

شکل  6  نمایی از مجموعه راندگی توپکانلو در شرق روستای توپکانلو( نگاه به سمت شمال غرب) 13

گسل شمال سارمران: 13

شکل  7  نمایی از راندگی شمال سارمران در جنوب بجنورد (نگاه به سمت جنوب شرق) 14

گسل چهار خروار: 14

شکل   8  نمایی از گسل راندگی چهار خروار 14

گسل شمال بجنورد: 14

شکل  9  نمایی از گسل شمال بجنورد (نگاه از جنوب) 15

شکل 10    تاثیر گسل جنوب بجنورد بر رسوبات جوان (گردنه اسدلی) 15

گسل قره باغ: 16

2-4 گسلهای راستالغز: 16

گسل اصلی كپه داغ: 16

زون گسلی قوچان – باخاردین (قوچان –  رباط): 16

گسله باغان – گرماب: 17

گسل شورك: 18

گسل توپكانلو: 18

گسل باباامان: 18

شکل 11 خطواره های لغزشی بر روی آینه گسلی حاكی از حركت راستالغز با مؤلفۀ چپ براست. 19

گسل قزلقان: 20

گسل ناوه : 20

گسل یكه شاخ: 20

گسل شرق بجنورد: 21

گسل قلعه استاد: 21

شکل 6 – 12   گسل شرق بجنورد- نگاه از جنوب و تاثیر آن بر سازند تیرگان 22

گسله دنقوز داغ: 22

2-5 مکانیسم گسلش و تحلیل تنش: 22

شکل  13  نمایی شماتیک از پیشروی گسل (تویس و مورس 1992) 23

شکل  14  رز دیاگرام از گسلهای راندگی منطقه، جهت اعمال تنش غالب با فلش مشخص شده است. 23

شکل  15 گسلهای شیب لغز حاصل حرکت راستبر یک گسل راستالغز (توایس و مور1992) 24

شکل 6 – 16 رز دیاگرام از گسلهای راستالغز منطقه، جهت اعمال تنش غالب با فلش مشخص شده 26

3 نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی: 26

3-1 مفهوم علم نئوتکتونیک: 27

3-2 علائم و شاخص های زمین شناسی: 27

3-3 شواهد زئومورفولوژی  زمین ریخت شناسی 27

شکل (18) عوارض ریخت زمین ساختی گسله های راستالغز 29

برکه فرونشستی 29

پشته های فشارشی 30

3-4 تقسیم بندی گسله‌ها از دیدگاه فعالیت 30

3-5 نشانگرهای باستان شناسی: 30

3-6 نشانگرهای تاریخی: 31

3-7 نشانگرهای زلزله شناسی: 31

3-8 نشانگرهای ژئودزی: 31

3-9 علائم و شواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد 31

شکل (19)  ناپیوستگی زاویه دار در بین رسوبات پلیوکواترنر و میوسن در جنوب بجنورد (نگاه به سمت شرق) 32

شکل 20  نمایی از توده نفوذی در حواالی روستای حصار حسینی (نگاه به سمت جنوب) 33

شکل(22) بریدگی در رسوبات كواترنری توسط پهنه گسلی باباامان (نگاه به سمت شمال غرب) 35

شکل24 نمایی از گسل باباامان که در مسیر خود رسوبات کواترنر و جاده آسفالته را بریده است ( نگاه به سمت غرب) 35

شکل 25 بریدگی رسوبات کواترنری توسط گسل معکوس جنوب بجنورد (نگاه به سمت شرق) 36

شواهد زمین ریخت شناسی: 36

شکل27 تصویر ماهوارهای  از جابه جایی آبراهه ها توسط گسل سیساب1 37

شکل 28   ایجاد پشته های مسدود کننده در مسیر آبراهه ها در داخل زون گسلی قوچان ـ باخاردین . 38

شکل 29   ارتباط بین فعالیت لرزه زمین ساختی و زمین لغزشی 39

شکل 30   حرکتهای جوان گسل توپکانلو سبب زمین لغزش در رسوبات پسته لیق شده (نگاه به سمت غرب) 40

شکل 31  زمین لغزش در راستای گسل قارلق در محل روستای شیخ (نگاه به سمت جنوب) 40

3-10 راستای عمومی تنش : 41

3-11 تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال: 42

شکل32  ارتباط بین جهت گیری تنش های اصلی و شکل گیری انواع گسله ها 42

3-12 سازو کار ژرفی زمین لرزه ها: 42

3-13جهت گیری چین خوردگی ها: 43

3-14 نتیجه‌گیری 43

4 بررسی های لرزه زمین ساختی 44

4-1 لرزه‌خیزی ایران: 44

شکل34 مدل و دینامیک صفحه ایران و صفحات مجاور 45

4-2 لرزه خیزی کپه داغ 46

شکل 35   ایالتهای لرزه زمین ساختی ایران (میرزایی و همکاران،1988) 47

شکل  36  نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین ارزه (پژوهشگاه بین الملی زلزله ومهندسی زلزله) 48

4-3 ایالت‌های لرزه زمین ساختی ایران: 48

4-3-1 تقسیم بندی بربریان (1976): 48

شکل 37  واحدهای اساسی لرزه زمین ساخت ایران (بربریان، 1976) 49

4-3-2 تقسیم‌بندی نوروزی (1976): (شکل 40) 49

شکل 38  ایالتهای لرزه زمین ساخت ایران (نوروزی، 1976) 49

4-3-4 پوركرمانی و اسدی (1374) 49

شکل 39 : ایالتهای لرزه زمین ساخت ایران الف (نوگل سادات، 1993) ب (پورکرمانی واسدی،1374) 50

4-4 تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد 50

4-4-1 زمین لرزه ‌های تاریخی (پیش از سده بیستم) گستره مورد مطالعه: 50

4-4-2 زمین لرزه‌های قرن بیستم 51

4-5 تقسیم‌بندی لرزه‌خیزی پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد: 53

4 بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش: 54

4-7ویژگی های آماری داده های لرزه ای 55

4 -8 توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ: 55

4-9 توزیع مراكز سطحی زلزله در منطقه بجنورد: 57

4-10 ارتباط زمین لرزه ها با گسل های منطقه: 58

4-11 روابط آماری داده های لرزه ای: 59

4-11-1 رابطه فراوانی- سال: 59

4-11-2 فراوانی – بزرگا: 63

4-11-3 فراوانی – عمق کانونی: 63

4-11-4 رابطه بزرگای Ms وmb 64

4-11-5 تعیین حد آستانه: 66

4-11-6 برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر 66

4-11-7 برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period) 67

4-11-8 برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها: 68

4-11-9 برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها: 69

4-11-10 برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها 70

برای تعیین مقدار شدت نسبی (I0) در کانون زمین لرزه (در مقیاس مرکالی) می توان از دستور هایتجربی ذیل استفاده نمود: 70

منابع: 74

 

 

 • بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت

  بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت ازدیاد برداشت نفت با تزریق گاز ازدیاد برداشت از مخازن نفت با تزریق گاز تزریق گاز به میدان نفتی ازدیاد برداشت به كمك تزریق گاز تزریق…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلالات رفتاری

  فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلالات رفتاری کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلالات رفتاری مبانی نظری اختلالات رفتاری پیشینه تحقیق اختلالات رفتاری پیشینه داخلی اختلالات رفتاری پیشینه خارجی اختلالات رفتاری پیشینه پژوهش اختلالات رفتاری پیشینه نظری…

 • بررسی تاثیر عقاید مذهب شیعه بر ارتباطات فضایی مساجد شیعی

  بررسی تاثیر عقاید مذهب شیعه بر ارتباطات فضایی مساجد شیعی مذهب تشیع ارتباطات فضایی مساجد شیعی ارتباطات فضایی مساجد شیعی بررسی تاثیر عقاید مذهب شیعه بر ارتباطات فضایی مساجد شیعی دانلود مقالات کارشناسی ارشد معماری دانلود مقالات ارشد معماری رفتن…

 • مبانی فراتحلیل در روانشناسی و ارزشیابی نتایج آن به منظور کاهش خطا

  مبانی فراتحلیل در روانشناسی و ارزشیابی نتایج آن به منظور کاهش خطا کلمات کلیدی : مدل های فراتحلیل کارکردهای فراتحلیل مراحل روش فراتحلیل فراتحلیل در تحقیقات آموزشی مبانی فراتحلیل در روانشناسی دانلود پایان نامه فراتحلیل پایان نامه با موضوع فراتحلیل…

 • نقاط ضعف و قوت سد لاستیکی

  نقاط ضعف و قوت سد لاستیکی سد لاستیكی عملكرد سد لاستیكی اجرای سدهای لاستیكی مزایای سدهای لاستیكی معایب سدهای لاستیكی دلایل استفاده از سدهای لاستیكی دانلود مقاله سد لاستیكی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته عمران نقاط ضعف و…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازن

  پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازن پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته سجادی و صوفی با موضوع ارزیابی متوازن پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته دکتر سجادی و صوفی پاورپوینت…

 • بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات

  بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات جایگاه قضاوت در قرآن روش های حل و فصل دعاوی روش های حل و فصل اختلافات در ایران حل و فصل مسالمت آمیز و حقوقی دعاوی روش های حل و فصل اختلافات…

 • دانلود پاورپوینت نقشه راه پروژه های هوش تجاری-فاز 1

  دانلود پاورپوینت نقشه راه پروژه های هوش تجاری-فاز 1 پاورپوینت درمورد پروژه های هوش تجاری پاورپوینت نقشه راه هوش تجاری پاورپوینت درمورد هوش تجاری و پروژه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نقشه راه پروژه های هوش تجاری-فاز 1 جهت…

 • حفاری توأم با بتن ریزی

  حفاری توأم با بتن ریزی بتن ریزی شمع بتنی کنترل کیفیت فونداسیون های عمیق دانلود مقاله حفاری توأم با بتن ریزی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه…

 • سیاست های اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی

  سیاست های اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی اشتغال زنان سیاست های اشتغال اشتغال زنان در حقوق بین الملل اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران سیاست های اشتغال زنان در ایران دانلود مقالات…

 • پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان

  پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان تعارض و تناقض در سازمان تعارض به عنوان پديده اي سازنده مدل اقتضايي تعارض راه های کاهش تعارض در سازمان راههاي تحريك تعارض انواع تعارض تعارض در سازمان…

 • پاورپوینت اختلال در یادگیری ریاضی رشته علوم تربیتی

  پاورپوینت اختلال در یادگیری ریاضی رشته علوم تربیتی اختلال در یادگیری ریاضی رشته علوم تربیتی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اختلال در یادگیری ریاضی رشته علوم تربیتی به تعداد 16 اسلاید مناسب اساتید و ارائه دانشجو منبع مناسب برای مرور…

 • دانلود پاورپوینت کسب و کار الکترونیکی چیست

  دانلود پاورپوینت کسب و کار الکترونیکی چیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کسب و کار الکترونیکی چیست جهت رشته مدیریت در 22 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       کسب…

 • پاورپوینت تاثیر عوامل معنوی بر کاهش بیماری های قلبی

  پاورپوینت تاثیر عوامل معنوی بر کاهش بیماری های قلبی پاورپوینت اثرات نماز در زندگی پاورپوینت تاثیر نماز در سلامت جسم و روح پاورپوینت تاثیر نماز در سلامتی پاورپوینت تاثیر نماز در سلامت روان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تاثیر…

 • پاورپوینت مزایای كسب‌ و كار هوشمند

  پاورپوینت مزایای كسب‌ و كار هوشمند پاورپوینت کسب و کار هوشمند چیست؟ پاورپوینت کسب و کار هوشمند مبتنی بر وب پاورپوینت کسب و کار هوشمندانه پاورپوینت کسب و کار هوشمند.ppt رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مزایای كسب‌ و كار…

 • پاورپوینت سیستم ساختمانی ترونکو TRONCO SYSTEM

  پاورپوینت سیستم ساختمانی ترونکو TRONCO SYSTEM سیستم ترونکو ppt دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی ترونکو TRONCO SYSTEM پاورپوینت سیستم ساختمانی ترونکو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی ترونکو TRONCO SYSTEM جهت رشته عمران در قالب 11 اسلاید و با…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش تحصیلی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش تحصیلی مبانی نظری انگیزش تحصیلی مبانی نظری انگیزش پیشرفت تحصیلی مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی پیشینه انگیزش تحصیلی تاریخچه انگیزش تحصیلی پیشینه تحقیق انگیزش تحصیلی فصل دوم پایان نامه انگیزش تحصیلی دانلود مبانی نظری…

 • دانلود تحقیق درباره هویت و سبک های پردازش آن word

  دانلود تحقیق درباره هویت و سبک های پردازش آن word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی هویت و سبک های پردازش آن با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • پروپوزال سلامت روانی فرزندان

  پروپوزال سلامت روانی فرزندان کلمات کلیدی : پروپوزال سلامت روان پروپوزال سلامت روانی نمونه پروپوزال سلامت روان پروپوزال در مورد سلامت روان پروپوزال سلامت روانی کودکان پروپوزال سلامت روانی دختران پروپوزال سلامت روانی فرزندان دختر پروپوزال در مورد سلامت روانی…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روان درمانی 45 صفحه

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روان درمانی 45 صفحه فصل دوم پایان نامه روان درمانی مبانی نظری روان درمانی پیشینه تحقیق روان درمانی پیشینه داخلی روان درمانی پیشینه خارجی روان درمانی پیشینه پژوهش روان درمانی پیشینه نظری روان درمانی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی ها و نظریه های شخصیت 30 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی ها و نظریه های شخصیت 30 صفحه کلمات کلیدی : پیشینه شخصیت شناسی پیشینه تحقیق شخصیت پیشینه روانشناسی شخصیت مبانی نظری شخصیت دانلود مبانی نظری شخصیت مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های شخصیت…

 • موجبات پیدایش غرر در معامله

  موجبات پیدایش غرر در معامله غرر در مبيع غرر در ثمن غرر در معامله ارکان غرر در معامله غرر در شرط معامله پایان نامه غرر در معامله چگونگی رفع غرر از مورد معامله غرر از جهت اوصاف مورد معامله ضابطه…

 • دانلود پاورپوینت فصل 2 کتاب اخلاق اسلامی

  دانلود پاورپوینت فصل 2 کتاب اخلاق اسلامی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل 2 کتاب اخلاق اسلامی جهت رشته معارف اسلامی در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • پاورپوینت معرفی گیاهان دارویی

  پاورپوینت معرفی گیاهان دارویی پاورپوینت جدول گیاهان دارویی پاورپوینت عکس گیاهان دارویی پاورپوینت خواص و شکل گیاهان دارویی پاورپوینت انواع گیاهان دارویی کوهی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت معرفی گیاهان دارویی جهت رشته کشاورزی و زراعت در قالب 70  اسلاید…

 • پاورپوینت مشخصه های مهم وب جدید

  پاورپوینت مشخصه های مهم وب جدید رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مشخصهای مهم وب جدید جهت رشته کامپیوتر در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         در…

 • پاورپوینت کتاب و درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری

  پاورپوینت کتاب و درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب و درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری جهت رشته حسابداری در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پاورپوینت گرمترین بیابانهای کره زمین

  پاورپوینت گرمترین بیابانهای کره زمین کلمات کلیدی : پاورپوینت گرمترین بیابانهای کره زمین گرمترین بیابانهای کره زمین تحقیق گرمترین بیابانهای کره زمین بیابان تار در هند بیابان کالاهاری در آفریقا بیابان آتاکامای آمریکای جنوبی بیابان سونورای مکزیک بیابان استرالیا بیابان…

 • مقاله رشته گرافیک و معماری با عنوان نقاشی دیواری

  مقاله رشته گرافیک و معماری با عنوان نقاشی دیواری نقاشی نقاشی دیواری سبک های نقاشی تزئینات وابسته به معماری دانلود مقاله رشته گرافیک و معماری با عنوان نقاشی دیواری سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل…

 • پاورپوینت آموزش تدریس کتاب ریاضی اول ابتدایی-جدول سودوکو

  پاورپوینت آموزش تدریس کتاب ریاضی اول ابتدایی-جدول سودوکو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس کتاب ریاضی اول ابتدایی-جدول سودوکو به کودکان کلاس اول ابتدایی در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعی مبانی نظری حمایت اجتماعی پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی پیشینه داخلی حمایت اجتماعی پیشینه خارجی حمایت اجتماعی پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی پیشینه نظری حمایت اجتماعی…

 • پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم مبحث اعداد حقیقی شماره 6

  پاورپوینت فصل دوم ریاضی نهم مبحث اعداد حقیقی شماره 6 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی نهم متوسطه مبحث اعداد حقیقی در قالب 49 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • پروپوزال شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان

  پروپوزال شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان ترک خدمت کارکنان ترک خدمت کارکنان دولت علل ترک خدمت کارکنان تعریف ترک خدمت کارکنان رضایت شغلی و ترک خدمت بین کارکنان عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان آسیب…

 • مبانی نظری برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر

  مبانی نظری برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر کلمات کلیدی : سنجش کیفیت زندگی مبانی نظری کیفیت زندگی عینی مبانی نظری کیفیت زندگی ذهنی مبانی نظری کیفیت زندگی شهری مبانی نظری ارتقاء کیفیت زندگی سنجش کیفیت زندگی…

 • دانلود تحقیق ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی با فرمت ورد

  دانلود تحقیق ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با…

 • پاورپوینت آشنایی با اعتیاد و نقش جامعه در درمان آن

  پاورپوینت آشنایی با اعتیاد و نقش جامعه در درمان آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با اعتیاد و نقش جامعه در درمان آن جهت رشته روانپزشکی در قالب 23 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و…